Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chú trọng phát triển 4/5G